Současnost

SDH Nýznerov dnes

V roce 2020 nebyla, vzhledem k panujícím omezením a zákazům z důvodu šíření nákazy COVID-19, činnost sboru tak rozsáhlá. Rok začal volbami a změnou výboru sboru, a to u tří z pěti členů výboru. Pomohli jsme s občerstvením při pouti v Nýznerovské kapli a při konání akce Skorošice sobě, pořádané v srpnu na fotbalovém hřišti ve Skorošicích. Zde jsme měli stánek s občerstvením a připravili jsme překážkovou dráhu pro děti, pro které byla tato akce především uspořádána. Na tento rok jsme plánovali i oslavu výročí 110 let od založení původního sboru. Oslava se ale neuskutečnila.

Mladí hasiči se stihli před omezeními připravit na plnění odznaků odborností a také testy absolvovali. Zadařilo se jim a získali všechny zaměření, na které se připravovali. V létě po rozvolnění zákazů se zúčastnili pohárové soutěže v Jeseníku, a to jak družstvo mladších, tak i družstvo starších. Tradičně se zapojili do výtvarné části soutěže Požární ochrana očima dětí. Ve které se tři z nich dobře umístili. Díky dotaci obce Skorošice bylo opraveno a nakoupeno další vybavení pro mladé hasiče.

Dospělí se žádné soutěže nezúčastnili. Okrsková kola byla zrušena. Proběhlo ale několik tréninků družstva žen, které chtěly v tomto roce začít soutěžit.

Zásahová jednotka jezdila na výzvu starosty obce více než dvacetkrát na desinfekci veřejných prostor v rámci omezení šíření nákazy COVID-19 v oblasti osady a ulice Nýznerovská. Třikrát provedla zásahová jednotka likvidaci obtížného hmyzu.

Díky dotaci Olomouckého kraje zajištěné prostřednictvím obce Skorošice jsme získali další vybavení pro zásahovou jednotku.

Sbor má 44 členů, z toho 8 mladých hasičů a 3 členy dorostu.

V roce 2019 jsme jako každý rok uspořádali kácení máje a pomohli s občerstvením při pouti.

Družstvo mužů se zúčastnilo okrskového kola požárního sportu. Jedna z našich hasiček soutěžila i za ženy z Vápenné, se kterými běžela i na okresním kole. Na okresním kole jsme měli i rozhodčího. Naše smíšené družstvo se po té zúčastnilo dvou pohárových soutěží. Jeden z našich členů byl jako rozhodčí na krajském kole v požárním sportu v Přerově.

Největší činnost zaznamenali mladí hasiči. Absolvovali pět soutěží Plamene, běh jednotlivců, získávali odznaky odborností a vyrazili na dvě pohárové soutěže. Tradičně se zapojili do výtvarné části soutěže Požární ochrana očima dětí. Během roku vyrazili na sraz automobilových veteránů a na prohlídku vlaku československých legionářů. Díky dotaci obce Skorošice bylo vyrobeno a nakoupeno další vybavení pro mladé hasiče. Tento rok jsme měli jako již tradičně i jednoho rozhodčího na krajském kole Plamene a dorostu v Prostějově.

Naši členové absolvovali několik školení, dle zaměření jejich činnosti.

S naším Mercedesem jsme se zúčastnili oslavy výročí 140 let od založení SDH Žulová. Ta byla spojena s dlouhou projížďkou techniky přilehlou částí okresu.

Díky dotaci zajištěné prostřednictvím obce Skorošice jsme získali další vybavení pro zásahovou jednotku.

Sbor má 45 členů, z toho 9 mladých hasičů a 4 členy dorostu.

Rok 2018 byl opět bohatý na činnost. Tradičně jsme uspořádali kácení máje a pomohli s občerstvením při pouti. S Mercedesem jsme se zúčastnili spanilé jízdy hasičské techniky při oslavě výročí 100 let od založení Československa. Do jesenického okresu dorazili zasloužilí hasiči Olomouckého kraje, kteří navštívili i naši zbrojnici.

S družstvem mužů jsme nastoupili na okrskovém kole požárního sportu. Naše hasička nastoupila i za vápennské ženy a v jednotlivcích se umístila na prvním místě. V jednotlivcích mužů jsme získali druhé místo. Hasička byla za Vápennou i na okresním kole, kde se umístila v jednotlivcích na druhém místě a družstvo vápennsých žen obsadilo první místo. Soutěže se zúčastnili i dva rozhodčí z našeho sboru.

Dospělí se zúčastnili dvou pohárových soutěží v Kobylé nad Vidnavkou, které probíhají v jeden den, kde jsme obsadili dvě první místa. Naše hasička nastoupila opět za vápennské ženy. Člen našeho sboru byl jako rozhodčí na mistroství české republiky profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu v Liberci.

Tento rok byl i rekordní co do počtu výjezdů zásahové jednotky. Operačním střediskem jsme byli vysláni na zahoření hnojiště ve Skorošicích, kdy jsme zřídili čerpací stanoviště pro cisterny. Po získání vysavače na hmyz jsme jej využili pětkrát. Mimo ten jsme obdrželi díky obci Skorošice i další vybavení. Dále jsme vyrazili na technickou pomoc při čerpání a čištění studny.

Nezaháleli ani mladí hasiči, zúčastnili se šesti soutěží Plamene a pohárových soutěží v Bernarticích a Staré Červené Vodě, kde se mladší umístili na pěkném druhém místě. Novinkou pro ně bylo získávání odborností, na základě testu obdrželi příslušné odznaky. Tradičně se zapojili do výtvarné části soutěže Požární ochrana očima dětí. Dále byl pro ně uspořádán výlet Račím údolím. Pokračovali jsme díky dotaci obce Skorošice ve výrobě a nákupu vybavení pro mladé hasiče. Tento rok jsme měli jako již tradičně i jednoho rozhodčího na krajském kole Plamene a dorostu v Lipníku nad Bečvou.

Sbor má 44 členů, z toho 12 mladých hasičů.

V roce 2017, ve kterém jsme se s družstvem dospělých zúčastnili okrskového kola požárního sportu, kde jsme obsadili pěkné druhé místo. Dále jsme zavítali na pohárové soutěže v Bernarticích a Kobylé nad Vidnavkou. Letos jsme měli dokonce zástupce mezi rozhodčími na republikovém kole požárního sportu v Praze. Díky dotacím z Olomouckého kraje se zlepšila vybavenost zásahové jednotky. V oblasti práce s mládeží poprvé na některých soutěžích nastoupilo i družstvo mladších. Pokračovali jsme ve výrobě překážek a díky dotacím z obce Skorošice a Olomouckého kraje jsme pořídili i další vybavení. Jako každý rok se naši mladí hasiči zúčastnili výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, kde se dva z nich umístili na druhém a třetím místě ve svých kategoriích.

V roce 2016 jsme pokračovali ve výrobě překážek a to především těch pro požární útok CTIF. Z různých dotací bylo pořízeno další drobnější vybavení. Mladým hasičům se dařilo ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí, kdy se jedna z našich mladých hasiček umístila na prvním místě ve své kategorii. Tento rok jsme zaznamenali i první ostrý výjezd zásahové jednotky, a to na požár ve Skorošicích. Dalším zviditelněním sboru byl příspěvek v knize věnované sborům dobrovolných hasičů Olomouckého kraje, kterou jsme si jeli do Olomouce poté převzít. Tento rok se v okrese odehrálo hned několik oslav výročí založení sborů. Zástupci našeho sboru se zúčastnili následujících třech. Oslavy výročí založení SDH Jeseník, OSH Jeseník a HZS Jeseník. Dále pak výročí bernartického sboru a především toho skorošického. Na všechny oslavy si pořadatelé zapůjčili na ukázku naši historickou techniku. Ve Skorošicích jsme měli připravenu i ukázku hašení dřevěného domečku. Hašení skutečného ohně provedli naši mladí hasiči včetně příjezdu Mercedesem na místo.

Od roku 2015 jsme mohli pokračovat ve výrazném zlepšování vybavenosti mladých hasičů, a to především díky vstřícnosti zastupitelstva a starosty obce Skorošice, kteří přislíbili dotace na jejich činnost a vybavenost. V tomto roce jsme měli i poprvé našeho zástupce mezi rozhodčími na krajském kole v požárním sporu, které proběhlo v Přerově. Vydali jsme se i s družstvem dospělých na dvě pohárové soutěže a to do Bernartic a do Černé Vody s PS8, kde jsme se nečekaně umístili na prvním místě a odvezli jsme si putovní pohár. Nezaháleli jsme ani v práci s mladými hasiči, kteří strávili v srpnu čtyři dny na obecní chatě u křížku. Pobyt na chatě si užívali.

V roce 2014 dosáhla členská základna počtu 30 dospělých členů, mladých hasičů bylo ve sboru 9. V tomto roce jsme se poprvé zúčastnili s družstvem dospělých okresního kola v požárním sportu, kde družstvo obsadilo třetí místo. V družstvu nastoupili i dva bývalí mladí hasiči (hasič a hasička), takže práce s mládeží plní svůj účel.

Díky dotacím se v roce 2013 zlepšila vybavenost zásahové jednotky a vybavenost na požární útok. Sbor pořádal kácení máje a připravil občerstvení při pouti. Dále jsme se zúčastnili oslavy výročí 140 let od založení SDH Javorník s bohatým programem. Přítomni jsme byli i při slavnostním otevření opravené zbrojnice ve Skorošicích, při kterém asistovali naše dvě mladé hasičky. Ten den zde proběhla i pohárová soutěž s PS8 a PS12, kterých jsme se zúčastnili. Družstvo mužů nastoupilo na okrskovém kole PS v Kobylé.

S mladými hasiči jsme se zúčastnili pěti soutěží Plamene a ligy MH. Nejlépe se jim dařilo v Bernarticích, kde byli třetí ve střelbě a druzí ve štafetě. Poprvé nastoupili na požární útok, na který jsme si část vybavení půjčili. Dále se vydali na pohárové soutěže do Staré Červené Vody a Kobylé nad Vidnavkou, kdy na obou byli druzí. Zúčastnili se i pohárové soutěže v Písečné, při příležitosti oslav 125 let od založení sboru. Na krajském kole Plamene a dorostu v Olomouci jsme měli zástupce mezi rozhodčími.

Rok 2012 znamenal první účast družstva mužů na okrskovém kole požárního sportu. Několik našich členů se spolu s vozem za koně s motorovou stříkačkou Flader angažovali i v zahraničí při příležitosti oslav výročí založení Slezského hasičstva konaných v Nise. Dále ve stejném roce došlo k dalšímu rozšíření činnosti sboru a to o práci s mladými hasiči. Dál se pokračovalo s pořizováním potřebného vybavení, ať již díky sponzorským darům, příspěvkům obce, později Olomouckého kraje či MŠMT (základna, bariéry, další překážky, vybavení na požární sport, vybavení pro mladé hasiče).

Starousedlíci z německé obce Ditzingen, kteří Nýznerov pravidelně navštěvují, totiž v létě roku 2011 nabídli SDH Nýznerov starší hasičský automobil MERCEDES. Po vyřízení formalit, byl automobil dovezen a dne 13. 8. 2011 posvědcen a slavnostně předán dobrovolným hasičům. Hasičský automobil AVIA byl potom v září 2011 přepsán sboru SDH Skorošice.

Po roce 2005, několik let před 100. výročím založení SDH Nýznerov, se zvětšuje zájem o znovuobnovení samostatného sdružení zdejších hasičů. Sen se pomalu stává skutečností, na konci roku 2009 ukončují nýznerovští hasiči své členství ve Skorošicích a dne 11. ledna 2010 při ustavující členské schůzi ve „Stodole“ je sbor dobrovolných hasičů v Nýznerově obnoven. Zbývalo pár administrativních formalit, které jsou již vyřešeny. Za členy výboru byli zvoleni:

  • starosta Michal Niko st.
  • místostarosta Michal Niko ml.
  • velitel Rudolf Hadwiger
  • jednatel Josef Hadwiger ml.
  • hospodář Herbert Hadwiger

Počáteční počet 20 členů zatím stále pozvolna narůstá.

Sbor při znovuzaložení vlastnil pouze historickou hasičskou techniku (ruční stříkačku) a PS-12, PS-8 a PS-6. K tomu, aby bylo možné sbor zařadit do JPO tedy chyběla výstroj a výzbroj (hadice, savice, koš, zásahový oděv, atd.). Vybavování potřebnou technikou stále probíhá.

Prvním krokem bylo pořízení staršího hasičského automobilu AVIA, který byl za účasti starostů obcí Skorošic a Bernartic, pana Kadlece a pana Michálka, a zástupců hasičů Nýznerova a Bernartic dne 26. března 2010 obcí Bernartice slavnostně předán Nýznerovu.

První velkou akcí, kterou SDH Nýznerov pořádalo bylo dne 31. 7. 2010 100. výroči svého založení, kde se setkali zástupci okolních obcí a sborů dobrovolných hasičů. Pozváni byly také hasiči z obce Stary Grodków spadající pod spřátelenou obec Skoroszyce.

Další úkol byl jasný. Vůz bylo potřeba garážovat a proto bylo v létě roku 2010 díky vstřícnosti OÚ Skorošice započato s  přístavbou nové garáže. Ta však vozu AVIA nesloužila ani rok.

Add a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*